024 64 531 38 info@ems-uitzendgroep.nl

 

Privacy Statement EMS uitzendgroep bv.    AVG

 

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).  Lees hieronder hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn EMS uitzendgroep  b.v.

EMS uitzendgroep  b.v. is gevestigd te Wijchen, Industriepark 25, postcode 6603 BE en is samen met haar groepsmaatschappij(en) die onder EMS uitzendgroep actief zijn (hierna tezamen: EMS uitzendgroep of EMS of wij of we) verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van ons personeel.

 

Bezoekers en gebruikers van de website of mijn EMS app (deze app is momenteel niet operationeel)

als u onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of app te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

De informatie verwerken we:

met uw toestemming om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

 

Meer informatie:

over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

Sollicitanten, kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie en outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

 

De informatie verwerken we om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren en om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging

in beperkte gevallen: met uw toestemming, daar waar dit mogelijk is en u deze toestemming in vrijheid kan geven.

 

over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten,(2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging op grond van uw toestemming.

 

Lees hier voor meer informatie:

over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

U onze websites bezoekt of de Mijn EMS app gebruikt;

u gegevens invult of achterlaat op onze website;

u een account aanmaakt op de website of via de app;

u uw inschrijft op één van onze vestigingen; of;

u op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van u hebben gekregen;

van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt om u bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;

indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door u opgegeven referentie contactpersonen;

als klanten, waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of die u aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;

van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze u informeert en verwijst naar ons privacy statement.

met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

EMS uitzendgroep  kan u persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

bedrijven die deel uitmaken van de EMS b.v. groep

onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens EMS diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;

derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);

opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen, waar u via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;

individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;

derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;

pensioenfonds en sociale fondsen, indien van toepassing;

overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. EMS uitzendgroep  heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd de branchesoftware de we gebruiken (NOCORE) is volledig AVG proof!  Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar EMS uitzendgroep  of haar groepsmaatschappij passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

 

Uw rechten:

U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

rectificatie van u persoonsgegevens;

verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;

beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;

overdracht van u gegevens.

In geval van uw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en opdrachtgevers met een account in de mijn omgeving;

indien u een eigen account (Mijn EMS) hebt, heb u inzage in een groot deel van u persoonsgegevens en kun u als kandidaat, flexwerker of zzp-er de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) downloaden. U kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV, indien van toepassing, of uw accountgegevens;

als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heb u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van EMS uitzendgroep.

Hieronder de wijze waarop u uw toestemming kunt intrekken;

als u uw hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun u uw daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die u daarover ontvangt;

u kunt via u browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun u te allen tijde uw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van uw apparaat via de browser instellingen;

indien u gegevens wil wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kun u opnemen met uw contactpersoon binnen EMS.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb u vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon. Weet u niet wie uw contactpersoon is, dan kun u ook contact met ons opnemen via Contact (bovenaan de website). Indien u klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we u verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Heb u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door EMS, neem dan contact met EMS op.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: e.vandam@www.ems-uitzendgroep.nl. U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.

EMS doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is EMS uitzendgroep  met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

U dient u ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. De juiste werking en beveiliging van de Mijn EMS App is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Mijn EMS App op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

 

Wijzigingen:

EMS uitzendgroep  kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website en via de Mijn EMS app. We raden u aan het privacy statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in augustus 2018.

 

Meer informatie

Bezoekers en gebruikers van de website of mijn EMS app

Als u onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website of de app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of de app te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de Mijn EMS app gebruikt worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en Mijn EMS app zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website of app die u bezoekt, de pagina’s van de website of app die u hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat u gebruikt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

EMS maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Zodra u gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij u een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij vragen u om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

 

 

 

Wij verzamelen persoonsgegevens van u, om:

te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien u daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;

informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;

u te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor u interessant kan zijn, u e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien u uw daarvoor hebt aangemeld,

uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.

 

hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers of deelnemers van onze klanten

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning, personeels- en salarisadministratie.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

 

welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen we u om u interesse te toetsen om u bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van u op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien u niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving;

NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;

geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

gegevens over beschikbaarheid en verlof;

andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of u mag werken in Nederland. Ga u niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals uw geslacht vragen we op om met u te communiceren, gegevens over leeftijd om u in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat u voor EMS kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;

overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

Indien u via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;

gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de  inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

EMS uitzendgroep  legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, planning, personeels- en salarisadministratie.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om;

(correct en duidelijk) met u te communiceren;

u aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);

u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u uw daarvoor hebt aangemeld (opt-in);

uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;

onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we u daar van tevoren over informeren;

uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);

inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie u mogelijk ingezet wordt of hoe we u kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;

u voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien u deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; u zo goed mogelijk volgens uw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen;

een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

de benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;

een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;

uw loopbaan te begeleiden en u te helpen bij outplacement;

voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;

als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Dat betekent:

 

kandidaten (indien u (nog) niet voor EMS hebt gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor EMS hebt gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kun u uzelf uitschrijven via Mijn EMS, door u account te verwijderen. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door EMS. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor EMS onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

 

indien u voor EMS werkt/hebt gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor EMS.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun u dit aangeven in Mijn EMS of bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door EMS. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor EMS onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

 

welke persoonsgegevens verzamelen wij van u;

naam en contactgegevens;

functie;

gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt;

gegevens om een goede zakelijke relatie met u kunnen onderhouden;

 

waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

wij verzamelen uw gegevens om;

de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;

met u te kunnen communiceren;

een goede zakelijke relatie met u te onderhouden, om;

u aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;

u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u uw hiervoor hebt aangemeld.

om te kunnen factureren;

om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;

om u en/of uw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;

voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);

uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;

onze dienstverlening te verbeteren.

 

hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

opdrachtgevers met een account in de mijn omgeving

Persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing.

Versie augustus 2018