024 64 531 38 info@ems-uitzendgroep.nl
Selecteer een pagina

Privacy statement EMS uitzendgroep bv

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie
gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.
EMS uitzendgroep bv is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar
kandidaten, flexwerkers, werknemers, en van haar andere relaties en bezoekers van de
website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.
In overeenstemming met de WBP heeft EMS uitzendgroep bv haar verwerkingen van
persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.
Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan
ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel
automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website,
zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw
Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van
de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het
besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s
van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over
het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich
bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische
informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de
website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden
worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op
onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of
wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke
middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde
dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te
schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft
u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door
ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.
waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-
dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving &

selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en
personeelsmanagement.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om
1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de
dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen
en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld
bij een vacature-alert)
2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor
u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar
vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van
testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de
vacaturetekst is aangegeven), etc.
4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden
en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid
opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk te helpen
6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen

7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-
employment screening.

8. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder
training, opleiding en testen

9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van
interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor
naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,
arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en
nationale en internationale sanctiewetgeving.
welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een
deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze
dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter
te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke
vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor
juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met)
persoonsgegevens:
Bij inschrijving:
 NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of
gedaan
 gegevens over beschikbaarheid en verlof
 andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis
Op het moment dat u voor EMS kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
 nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader
van een pre-employment screening.

 EMS uitzendgroep bv legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om
aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of
indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’
wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid,
gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens
en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?
EMS uitzendgroep bv kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere EMS entiteiten,
haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens
haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en
andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden
verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd
belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in
overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw
persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. EMS uitzendgroep
bv heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven
persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke
bewaartermijnen.

indien u voor EMS uitzendgroep bv werkt/heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale
verplichtingen langer beschikbaar voor EMS uitzendgroep bv .

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven bij EMS uitzendgroep bv
U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door EMS uitzendgroep bv . Uw
persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde
omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor EMS uitzendgroep bv
onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.
persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers,
referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
EMS uitzendgroep bv verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn
voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor
en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een
zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te
onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
 namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
EMS uitzendgroep bv kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens
doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie
dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan
andere EMS uitzendgroep bv entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en
onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle
overige gevallen waarin EMS uitzendgroep bv hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld
door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden
doorgegeven buiten Nederland. EMS uitzendgroep bv heeft de nodige maatregelen
getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd.
uw rechten
inzage en/of wijzigen gegevens
voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:
Indien u uw eigen account (Mijn EMS uitzendgroep bv ) heeft, heeft u inzage in een groot
deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment

een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw
accountgegevens.
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of
verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw
contactpersoon bij EMS uitzendgroep bv .
voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt
daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij EMS uitzendgroep bv .
beveiliging
EMS uitzendgroep bv doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen
tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben
toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan
gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is EMS
uitzendgroep bv met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal
beveiligen.
vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) data-lek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens
door EMS uitzendgroep bv , dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen
via e.vandam@ems-uitzendgroep.nl of EMS uitzendgroep bv t.a.v. afdeling Juridische Zaken,
Industriepark 25, 6603 BE Wijchen. U kunt onze afdeling ook telefonisch bereiken via
telefoonnummer 024 – 645 31 38
Is er sprake van een (vermoeden van) een data-lek, dan verzoeken wij u dit direct te
melden.

wijzigingen
EMS uitzendgroep bv kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen,
aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele
Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van EMS uitzendgroep bv . Deze
versie is opgesteld in maart 2018