1. Wat is inlenersbeloning?
 2. Waarom inlenersbeloning?
 3. Wanneer moet inlenersbeloning worden toegepast?
 4. Voor wie geldt inlenersbeloning?
 5. Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning?
 6. Wat als de inlener geen cao heeft?
 7. Wat is de werkingssfeer van een cao?
 8. Welke fouten worden vaak gemaakt bij toepassing inlenersbeloning?
 9. Wat zijn de gevolgen van inlenersbeloning voor de factor of tarief?
 10. Wat moeten intermediairs weten over inlenersbeloning?

 

1. Wat is inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU cao en NBBU cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

 

2. Waarom inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.

 

3. Wanneer moet inlenersbeloning worden toegepast?

Vanaf 30 maart 2015 is elk uitzendbureau verplicht om inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht toe te passen. Voor NBBU-leden geldt die verplichting nu al.

 

4. Voor wie geldt inlenersbeloning?

Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Uitzendkrachten met een Fase C contract vallen onder een eigen (ABU-)loongebouw.Ook bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) blijft een apart loongebouw gelden. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

 

5. Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning?

Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener. De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast:

 • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV / ADV dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken

Let op! Wanneer de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

 

6. Wat als de inlener geen cao heeft?

Allereerst moet worden vastgesteld of de inlener niet onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Sommige inleners hebben zich onvoldoende verdiept in deze materie en vallen soms toch onder de werkingssfeer van een cao. Wanneer de inlener inderdaad geen cao heeft zal het uitzendbureau de beloningsmethodiek moeten toepassen van de inlener. Hierbij wordt gekeken naar de salarissen van medewerkers van het bedrijf die dezelfde functie vervullen en dezelfde werkzaamheden verrichten. Overigens alleen wanneer deze gunstiger dan de ABU cao of NBBU cao uitvallen.

 

7. Wat is de werkingssfeer van een cao?

De werkingssfeer van een cao is een bepaling in iedere cao, waarin staat beschreven op welke onderneming of ondernemingen en op welke werknemers de cao van toepassing is. De werkingssfeer is dus een belangrijke bepaling in iedere cao . Er zijn cao’s die uitsluitend gelden voor een onderneming (onderneming-cao ) en er zijn cao’s die van toepassing zijn op een hele bedrijfstak (bedrijfstak-cao) of een deel daarvan (sector-cao). In alle typen cao’s kan worden bepaald dat deze van toepassing is op een deel van de werknemers of op alle. Ook kan worden vastgelegd dat slechts een deel van de cao van toepassing is op bepaalde groepen werknemers. Op wie een cao precies betrekking heeft, wordt bepaald door de definitie van de begrippen werkgever en werknemer. Deze definities staan aan het begin van iedere cao.

 

8. Welke fouten worden vaak gemaakt bij toepassing inlenersbeloning?

De volgende fouten worden vaak gemaakt met betrekking tot de inlenersbeloning: onjuist uurloon, verkeerde functie of functiegroep, het niet doorvoeren van loonsverhogingen en periodieken en het verkeerd toepassen van overwerk- en toeslagpercentages.

 

9. Wat zijn de gevolgen van inlenersbeloning voor de factor of tarief?

Inlenersbeloning kan ervoor zorgen dat de inlener een hoger tarief moet betalen aan het uitzendbureau. Waar voorheen een uitzendkracht de eerste 26 weken onder de ABU of NBBU cao kon worden ondergebracht, moet vanaf 30 maart 2015 vanaf dag 1 inlenersbeloning worden toegepast.

 

10. Wat moeten intermediairs weten over inlenersbeloning?

Een intermediair in arbeidsbemiddeling moet bij het maken van offertes weten welke bepalingen van welke CAO van toepassing zijn op de flexkrachten die worden tewerkgesteld. Ook zal een intermediair inzicht moeten hebben in de werkingssfeer van een cao en van de arbeidsvoorwaarden die voor alle werknemers bij een inlener gelden. Dit alles vergt specifieke actuele juridische kennis.

Bron: One Payroll, Exclusief voor intermediairs